Tinamarias Blog - Den særlige klageret ...

 
 
Her kan du læse om dialogen med Den særlige klageret ...
 
Skakmat og glædelig jul :o)
 
22-12-2017 00:48
post@ombudsmanden.dk;Justitsministeriet;civil.nae@domstol.dk;´Retten i æstved´;Post@OestreLandsret.dk;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;
rigsadvokaten@ankl.dk; saoek@ankl.dk;Grønfeldt Bjarne Erbo<BEG@kongehuset.dk>; samfund@advokatsamfundet.dk;aast-aalborg@ast.dk;lsr@lsr.dk;skm@skm.dk;
post@procesbevillingsnaevnet.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk;densaerligeklageret@hoejesteret.dk;post@hoejesteret.dk;
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk;post@statsforvaltningen.dk;SSJ@politi.dk;ssj-Anklagemyndig@politi.dk;politi@politi.dk;
Gert Jørgensen (Borgmester);mail@politiklagemyndigheden.dk
 
Kære forfølgere - kære stat
 
Jeg siger hermed SKAKMAT og tak for dysten
 
Jeg er sikker på, at I får lidt tid til at læse imellem jul og nytår – http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen.html
 
Glædelig jul og godt nytår.
 
Mvh.
Tinamaria og alle hestene
 
P.s. Jeg er sikker på, at hestene nu får deres eget sted at bo, så dem skal I ikke bekymre jer mere om

P.p.s. Skal vi have kaffe i det nye år?  
 
 
Sent: Wednesday, December 27, 2017 9:24 AM
Subject: Deres henvendelser af 22. december 2017
 

Se venligst vedhæftede.

 

 

Re: Deres henvendelser af 22. december 2017
27-12-2017 23:48
DenSaerligeKlageret@Hoejesteret.dk<DenSaerligeKlageret@Hoejesteret.dk>;

Hejsa

Jeg kan se, at I har brugt mit gamle navn :o)

Mit nye navn er Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter og adressen er Kildehusvej 1.1, 4230 Skælskør.

I behøver ikke at bruge sikker mail for min skyld, da dialog med Den særlige klageret bliver bragt på min hjemmeside under http://tinamarias.dk/blog/dialogsaerlig.html.

Foreløbig har jeg for klagerettens vedkommende oprettet http://tinamarias.dk/blog/saerligklageret.html og der kommer yderligere en side med skrivelser igennem årene, hvor klageretten har nægtet at kigge på mine henvendelser om dels fejlbehandlinger og dels den offentlige forfølgelse, jeg i årevis har været udsat for i samtlige retsinstanser.

Jeg gør opmærksom på, at I har mulighed for at komme med indsigelser såvel som kommentarer til det materiale, jeg bringer på http://tinamarias.dk/blog/ og undersider.

Når min bog omkring klageretten er samlet, fremsender jeg den selvfølgelig til kommentering/indsigelser før udgivelse.

Mvh.
Tinamaria

 

Indbringelse af dommer m.m.
16-02-2018 15:14
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;

Hejsa

Jeg skal hermed indbringe dommer Camilla Ljørring for Den særlige klageret i byrettens BS 16-328/2017 i retten i Næstved.

Den særlige klageret er bekendt med, at jeg igennem mange år har været udsat for offentlig forfølgelse, hvilket særligt er kommet til udtryk i retten i Næstved såvel som i Slagelse/Næstved politi foruden en række andre instanser.

I 2014 medvirkede Den særlige klageret med at gøre min søn og jeg hjemløse og henvendelser igennem årene til Den særlige klageret har været uden indgriben trods skingrende vanvittige forhold. Da Den særlige klageret har et nært samarbejde med rigsadvokaten kan det i nogen grad forklare, hvorfor rigsadvokaten i 2014 nægtede mig at overgå til en habil politikreds med bl.a. “interessekollissioner” som begrundelse ...

Den 6-3-17 skred jeg til en omfattende politianmeldelse af en række dommere i retten i Næstved såvel som flere politifolk fra kredsen i et forsøg på at komme fri af den offentlige forfølgelse, som grundløst fortsatte sag efter sag. Jeg lavede en efteranmeldelse d. 21-11-17 af en politianklager som nægtede aktindsigt med bl.a. henvisning til “statens sikkerhed”. Efteranmeldelsen skete også af dommer Camilla Ljørring, da hun gav hesteerstatningssagen en unødvendig sagsbehandling med både udelukkelse fra retsmøde, advokatpålæg og afvisning af sagen uden retslig behandling samt nægtede at tilbagebetale min retsafgift trods oplysninger om omfattelse af retsafgiftsloven og retsplejeloven.

Retten i Næstved har notorisk fejlbehandlet mine sager henover årene, da funktionschef Susan Blixenkrone-Møller har et personligt horn i siden på mig. Det indebærer, at jeg flere gange er idømt at betale modpartens krav – uden en retssag overhovedet ... Jeg har tidligere søgt hjælp hos Den særlige klageret såvel som hjælp hos både justitsministeriet og ombudsmanden til skift af retskreds, da min retssikkerhed gentagne gange er tilsidesat. Det er mig ubegribeligt, at retssystemet den ene gang efter den anden vil udstille dette, vel vidende at jeg udgiver bøger om forholdene.

I nærværende sag med dommer Camilla Ljørring fik hun som ny dommer en chance for at vise, at hun kunne give BS 16-328/2017 en rettelig og sømmelig behandling. Camilla Ljørring startede med at udelukke mig som sagsøger fra det telefoniske retsmøde, da jeg har et abonnement, som ikke tillader opkald til mødetelefonen, hvorfor retten i Næstved altid har ringet mig op til telefoniske retsmøder.

Efter udelukkelsen fra retsmødet gav Camilla Ljørring et advokatpålæg, selvom der på daværende tidspunkt slet ikke var behov herfor. Nu er jeg bekendt med, at retten uddeler advokatpålæg, når retten vil bremse sager. Retten var bekendt med, at der skulle midler på bordet til at løse hestesagen i, hvad der på overfladen var en helt banal erstatningssag, som retten i Næstved ikke skulle have interesse i at bremse – medmindre afvisningen handler om hævn og offentlig forfølgelse eller myndigheders involvering i erstatningssagen, hvilket jeg i første omgang tillagde sagen.

På trods af at dommer Camilla Ljørring var politianmeldt i sagen, har det ikke afholdt hende fra at sætte sig selv på sagen, hvor hun i øvrigt heller ikke har overholdt rettens vejledningspligt. Funktionschef Susan Blixenkrone-Møller har ligeledes haft sat sig på den tilbagetrukne fogedudsættelse af hestene, selvom hun også var politianmeldt. Disse forhold overskrider flere af de dommeretiske principper jf. http://dommerforeningen.dk/dommerforeningen/etiske-principper-for-dommere/ punkterne 1, 2, 3, 5, 7 og 10. Derudover overtræder begge dommere retsplejelovens § 49 samt § 60 – § 62, grundlovens § 64, tjenestemandslovens § 10 samt overtræder yderligere flere af straffelovens paragraffer, hvor det bl.a. er en skærpende omstændighed, at der er flere i forening, som deltager, foruden at den offentlige forfølgelse har afsæt i lovlige ytringer i det offentlige rum.

Jeg er ikke ene om at være udsat for offentlig forfølgelse i retten i Næstved – det samme er Knud Jacobsen i dette link - http://denoffentlige.dk/korruption-i-danmark-embedsmand-faar-betinget-dom-bestikkelse 

Vi er begge blevet gjort hjemløse og er frataget vores heste – samme retskreds, samme politikreds og næsten samme dommere (Susan Blixenkrone-Møller og Alex Elisiussen) og fællesnævneren er også, at Knud og jeg har ytret os om de korrupte tilstande i politi såvel som retssystemet. Jeg har kendskab til endnu en familie, som har fået en meget grim behandling af retten i Næstved, Slagelse/Næstved politi og Sorø kommune, som også er en fællesnævner i mit langvarige forløb.

Den særlige klageret er bekendt med, at Næstved politi i december uretmæssigt og med afsæt i pligtforsømmelser og lovbrud fratog mig mine otte heste, som jeg bruger erhvervsmæssigt. Jeg er ikke i tvivl om, at hestene er fjernet, fordi jeg har politianmeldt flere dommere i retten i Næstved såvel som politifolk i politikredsen. Trods omfattende offentlig forfølgelse har politiet kategorisk nægtet at se eller høre nærmere om sagerne, jeg kan dokumentere i så rigelige mængder. Jeg er bekendt med, at min omfattende anmeldelse af d. 6-3-17 kan give mig op til 6 års fængsel, såfremt min anmeldelse ikke holder vand, men da politiet selv deltager og ved, at jeg kan dokumentere hver eneste påstand og anmeldte personer, undlader man blot at gennemgå anmeldelserne med mig.

Jeg er bekendt med, at Den særlige klageret jf. http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Retten%20Rundt/Retten%20Rundt%2011/kap05.htm reelt ikke skrider ind overfor det dommermisbrug, der finder sted i mange retsinstanser, hvilket ligeledes fremgår af statistisk materiale fra dommerforeningen jf. følgende publikationer:

http://dommerforeningen.dk/media/60592/2013_aarsberetning_version_20131003.pdf  (klageret side 4)

http://dommerforeningen.dk/media/74617/aarsberetning-2013-2014.pdf (klageret side 11)

http://dommerforeningen.dk/media/74634/aarsberetning-med-indholdsfortegnelse2015.pdf (klageret side 14)

http://dommerforeningen.dk/media/74655/aarsberetningen-2016.pdf (tibetkommissionen – klageret side 12)

http://dommerforeningen.dk/media/74704/aarsberetningen-2016-2017.pdf (klageretten omtaler ikke længere det statiske materiale omkring klager over dommere – blot at der ikke har været anledning til kritik?)

I de omtalte årsberetninger står det mig klart, hvorfor jeg hverken har kunnet få hjælp hos retsinstanserne, rigsadvokaten, advokatnævnet, arbejdsskadestyrelsen, civilstyrelsen m.fl. Jeg finder det stærkt bekymrende, at Den særlige klageret reelt ikke behandler klager over dommere, da stort set samtlige klager afvises og borgere har ikke andre steder at hente hjælp til de mange retslige overgreb, der finder sted. Jeg har personligt oplevet, hvordan de fem retsinstanser spiller sammen, når dommerstanden vil hævne offentlige ytringer.

Slutteligt skal jeg høre Den særlige klageret omkring min parkerede kæresag, som nu har ligget i Østre Landsret i 1½ år, fordi landsretten ikke har juridisk belæg for at afvise sagen og heller ikke ønsker at behandle den. Rykkere til Østre Landsret såvel som landsretspræsidenten og retten i Næstved har ikke givet noget resultat.

Jf. retsplejelovens § 49 kan Den særlige klageret se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige forhold taler herfor. Er offentlig forfølgelse fra flere retsinstanser efter klagerettens opfattelse “særlige forhold”? Så vil jeg nemlig gerne indbringe den offentlige forfølgelse i retsligt regi for Den særlige klageret, da der jf. torturkonventionen ikke er forældelsesfrister.

Lad mig vide, hvilke dokumenter Den særlige klageret ønsker omkring dommer Camilla Ljørring henholdsvis indbringelse af den retslige forfølgelse?

Mvh.
Tinamaria

 
 
 

Vedr. D-031-18
02-04-2018 23:06
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;

Hejsa

Hermed svar på brev af d. 13-3-18.

De vedhæftede filer skal læses i følgende rækkefølge:

* Den særlige klageret - hestesagen - Camilla Ljørring

* Den særlige klageret - hestesagen - Susan Blixenkrone-Møller

* Den særlige klageret - parkeret kæresag i landsretten

Jeg uddyber gerne med yderligere bilag fra den første fil, hvor jeg også giver indblik i den retslige side af den offentlige forfølgelse af min person – noget som i høj grad spiller ind på hele hestesagen - både fra rettens og politiets side.

Mvh.
Tinamaria

 
De tre fremsendte filer til Den særlige klageret kan downloades her:
 
Klik her for at hente materialet til klageretten om dommer Camilla Ljørring - åbner i et nyt vindue
 
Klik her for at hente materialet til klageretten omkring funktionschef Susan Blixenkrone-Møller - åbner i et nyt vindue
 
Klik her for at hente materialet til klageretten om den parkerede kæresag i landsretten - åbner i et nyt vindue
 

Vedr. FS 9-6203/2017 og 12. afd. nr. B-707-18
29-05-2018 13:48
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;
Cc: ´Fogedretten i Næstved´<foged.nae@domstol.dk>;Post@OestreLandsret.dk<Post@OestreLandsret.dk>;Karsten N. Müller<knm@mullaw.dk>;

Hejsa

Jeg indbringer hermed Østre Landsrets afgørelse af d.d. samt retten i Næstveds uretmæssige udlæg i en anden mands bil for Den særlige Klageret.

Østre Landsret har flere gange tilbageholdt indbetalte retsafgifter, selvom jeg har fritagelse for retsafgifter jf. retsafgiftsloven og retsplejeloven.

Retten i Næstved har i strid med gældende lov og ret uretmæssigt foretaget udlæg i en anden mands bil.

Byrettens sagsnummer er FS 9-6203/2017 og Østre Landsrets sagsnummer er 12. afd. nr. B-707-18.

Mvh.
Tinamaria

 

Vedr. KL-2018-05-155 samt D-031-18
12-06-2018 00:59
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;
Cc: beh@zoo.dk<beh@zoo.dk>;fasanne@fasanne.dk<fasanne@fasanne.dk>;dorterebbe@gmail.com<dorterebbe@gmail.com>;
jaa@nst.dk<jaa@nst.dk>;lene.munksgaard@anis.au.dk<lene.munksgaard@anis.au.dk>;michael@tilsbaek.dk<michael@tilsbaek.dk>;
detdyreetiskeraad@mfvm.dk<detdyreetiskeraad@mfvm.dk>;pfj@dyrenesbeskyttelse.dk<pfj@dyrenesbeskyttelse.dk>;
peter_mollerup@post9.tele.dk<peter_mollerup@post9.tele.dk>;sebastian-klein@hotmail.com<sebastian-klein@hotmail.com>;
thomassp@ruc.dk<thomassp@ruc.dk>;yke@vorgaard-agro.dk<yke@vorgaard-agro.dk>;carsten.bach@ft.dk<carsten.bach@ft.dk>;
verbo@ft.dk<verbo@ft.dk>;karina.due@ft.dk<karina.due@ft.dk>;maria.gjerding@ft.dk<maria.gjerding@ft.dk>;
simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;christian.poll@ft.dk<christian.poll@ft.dk>;andreas.steenberg@ft.dk<andreas.steenberg@ft.dk>;
trine.torp@ft.dk<trine.torp@ft.dk>;orla.osterby@ft.dk<orla.osterby@ft.dk>;

Hejsa

I har svaret mig i KL-2018-05-155.

Sagen er sammenhørende med D-031-18, som er under behandling hos Den særlige klageret. D-031-18 vedrører klagen over dommeren i hestesagen, som er den direkte årsag til, at hestene blev fjernet. Jeg giver en opdatering i straffesagen i hestesagen nedenfor. 

Vedr. KL-2018-05-155

Der er ingen grund til at afvise sagen under henvisning til “judicielle afgørelser”. Sagen er endnu et udtryk for den offentlige forfølgelse, der finder sted i retten i Næstved såvel som i Østre Landsret, som flere gange har opkrævet og tilbageholdt kæreafgift, selvom jeg jf. retsplejeloven og retsafgiftsloven har fritagelse herfor. Henvendelser til retspræsidenten i Østre Landsret har været forgæves og uden reaktion overhovedet ...

Det er helt uhørt og i strid med retspraksis at foretage udlæg i en anden mands bil. Det er lige så uhørt, at en dommer og modpartens advokat på basis af betaling af biludgifter kan afgøre og tilsidesætte, hvem der er rette ejer af bilen.

Jeg må atter henvise til min blog med oversigten over den offentlige forfølgelse i retsligt regi, som Den særlige klageret modtog i kopi i mail af d. 2-4-18. Oversigten forefindes på http://tinamarias.dk/blog/retssager.html

Modpartens advokat repræsenterer Teknologisk Institut, som er sagen med relation til den parkerede kæresag, der ligeledes blev indbragt for Den særlige klageret d. 2-4-18 og hvor kæresagen nu er parkeret på snart 2. år i Østre Landsret ...

Jeg skal derfor bede Den særlige klageret om at behandle KL-2018-05-155 under D-031-18. Jeg har ligeledes bedt Den særlige klageret om at forholde sig til den retslige forfølgelse, jeg er udsat for og som også kommer til udtryk i hestesagen/straffesagen. Jeg har søgt rigsadvokaten om at blive overført til en habil politikreds, da hverken ombudsmanden eller politiet har villet modtage og gennemgå min anmeldelse af den offentlige forfølgelse, jeg er udsat for.

Dialogen med rigsadvokaten kan læses på http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat.html, hvor de groteske forhold i politikredsen fremgår med omfattende dokumentation for løgn, diverse lovbrud og offentlig forfølgelse alene fra politiet, ligesom der er link til den uefterforskede knivskade af en uskyldig, højdrægtig hoppe, som politiet aldrig undersøgte.

 

Opdatering i hestesagen samt straffesagen i hestesagen

Jeg finder det under al kritik, at retten i Næstved lige har aflyst et retsmøde i straffesagen i hestesagen.

1. Den anviste forsvarsadvokat fik meddelelse om straffesagen allerede midt i januar, men fik først tilsendt sagen en måned efter.

2. Politiet blev anmodet om en navngiven advokat i sagen allerede før, de tog hestene, så jeg bad om en anden advokat.

3. Retten i Næstved var over to måneder om at fremsende sagen til advokaten, hvilket normalt tager 1-2 uger højest.

4. Jeg måtte rykke retten i Næstved flere gange, før de berammede et retsmøde næsten to måneder senere.

5. Retten i Næstved har nu aflyst retsmødet, “fordi anklageren pludselig ikke kan give fremmøde” ...

6. Der er ikke berammet nyt retsmøde og jeg er klar over, at man yderligere vil trække sagen i langdrag.

7. Jeg har fortsat ikke modtaget sagens akter fra retten, da jeg selv fører sagen ...

 

Intet af ovenstående overholder menneskerettighedskonventionen artikel 6 eller retsplejelovens § 843 a jf. nedenstående. I denne sag har retten på intet tidspunkt udvist rettidig omhu – hverken overfor loven, overfor mig, overfor hestene eller de nye uretmæssige ejere. Hestene har snart været ulovligt fjernet i et halvt år og hverken politiet eller retten har i forvejen taget hensyn til hestenes tarv eller udvist rettidig omhu, hvilket tillige har kostet denne skønne, uskyldige hingst livet:

 
 

Jeg har sat det Dyreetiske Råd samt dyrevelfærdsordførerne cc på sagen, da de er informeret om det groteske hestetyveri, hvor retten og politiet har givet køb på hestenes tarv, liv og velfærd. Hestetyveriet er endnu en måde, den offentlige forfølgelse er kommet til udtryk og mit erstatningskrav vokser pr. dag pr. hest, der ikke er tilbage i min varetægt, så for alle parter synes jeg, at det vil være formålstjenligt, at sagen nu bliver behandlet og afsluttet på korrekt vis.

Jeg skal derfor bede Den særlige klageret om at bede retten i Næstved om at fremme sagen, så loven bliver overholdt og ikke forhales yderligere.

Mvh.
Tinamaria

 

Retsplejeloven § 843 a.

Retten skal fremme enhver sag med den hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og tillader. Hovedforhandlingen skal så vidt muligt berammes inden for 2 uger fra anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten og til et sådant tidspunkt, at sagen kan gennemføres inden for rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet, skal hovedforhandlingen gennemføres hurtigst muligt.

 

Menneskerettigheds konventionens artikel 6

Stk. 1. Enhver skal, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse, være berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en ved lov oprettet uafhængig og upartisk domstol. Dom skal afsiges i offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligeheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendig omfang, når offentlighed ville skade retfærdighedens interesser.
Stk. 2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.
Stk. 3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, er i særdeleshed berettiget til:
a) ufortøvet at modtage udførlig underretning på et sprog, som han forstår, om arten af og årsagen til den anklage, der er rejst mod ham;
b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar;
c) at forsvare sig personligt eller ved bistand af en sagfører, som han selv har valgt, og, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale sagførerbistand, at modtage den uden betaling, når retfærdighedens interesser kræver det;
d) at afhøre eller lade afhøre imod ham førte vidner og at få vidner i hans interesse tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham;
e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.

 
 
 
 
 
 

Hvis man har fulgt sagen og downloadet det forskellige materiale, er det tydeligt, at Den særlige klageret slet ikke har forholdt sig til det fremsendte materiale og klageretten har end ikke fundet anledning til at indhente udtalelser fra hverken Camilla Ljørring eller Susan Blixenkrone-Møller, selvom det er alvorlige forhold, som er beskrevet.

Det giver et rigtig godt indblik i, hvordan en sag kan blive "behandlet" uden en reel behandling og det er ikke første gang, at Den særlige klageret laver dette nummer og det er sådan, at man blåstempler dommeres skalten og valten med loven, retssikkerhed, etik og moral.

Jeg har kendskab til andre klagesager i Den særlige klageret, som har fået lignende behandling. Det betyder, at borgere ingen steder kan få eller søge beskyttelse imod overgreb og forfølgelse fra dommerstand, hvor de forskellige retsinstanser gerne spiller sammen.

Der er intet udløb på offentlig forfølgelse og klageretten kan sagtens behandle en sag, men gør det stort set aldrig jf. den skitserede statistik øverst på denne side. Klageretten er domstolenes blåstemplingsfabrik, hvor DUP, rigsadvokaten og statsadvokaten i København er politiets.

Klageretten har ikke engang forholdt sig til den parkerede kæresag, selvom den overtræder både nationale og internationale love ...

 
Retsplejeloven § 49. Enhver, der anser sig krænket ved utilbørligt eller usømmeligt forhold fra en dommers side under udøvelsen af dennes embedsvirksomhed, kan indgive klage herover til Den Særlige Klageret. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at klageren er blevet bekendt med det forhold, som giver anledning til klagen. Klageretten kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige forhold taler herfor.
 
Retsplejeloven § 49, Stk. 2. Finder justitsministeren, at en dommer må antages at have gjort sig skyldig i et forhold, der må svække eller gøre dommeren uværdig til den agtelse og tillid, som dommerhvervet forudsætter, beder ministeren rigsadvokaten indbringe sag herom for klageretten.
 

Man kan sagtens klage til justitsministeren, men man får ikke svar. Justitsminister Søren Pape Poulsen fik direkte besked d. 25-12-17 om hestesagen og trods flere henvendelser til justitsministeren har han fortsat ikke besvaret henvendelser. I stedet blokerede han mig - http://www.tinamarias.dk/blog/sletjus.html

Nu kan jeg kære til Højesteret, som tidligere har medvirket til at gøre min søn og jeg hjemløse og jeg har yderligere fanget Højesteret i urent trav, hvor de brugte det samme sagsnummer til to vidt forskellige sager, som intet har med hinanden at gøre. Da jeg så udbad mig aktindsigt, krævede Højesteret kr. 11.200 ... Urent trav og brud på forvaltningslov - aktindsigt - Deltog i den uretmæssige fogedudsættelse - Båndoptagelse med Højesteret d. 13-11-14

 
Læs hvordan DUP blåstempler løgn og lovbrud i hestesagen
 
Læs hvordan statsadvokaten i København blåstempler løgn og lovbrud i hestesagen
 
Læs hvordan rigspolitiet vasker hænder
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk