Tinamarias Blog - statsadvokaten i hestesagen ...

 

 

Her kan du læse om statsadvokatens behandling af hestesagen ...

Hele hestesagen på daværende tidspunkt med de 7 båndoptagelser og forklaringer blev sendt til statsadvokaten i København, DUP, rigsadvokaten, justitsministeriet og ombudsmanden.

Hvor der er flere modtagere, handler det om flere forhold. 1) jeg skriver bøger om hver enkelt modtager, 2) i nogle situationer slår jeg flere fluer i samme smæk, 3) der er ikke noget at løbe fra eller spille ping-pong med og 4) dokumentation for, hvad den pågældende instans vidste på et givent tidspunkt.

 

Formel klage over specialanklager Maria C. Jepsen
19-01-2018 11:54
SSJ@politi.dk;ssj-Anklagemyndig@politi.dk;politi@politi.dk;
Cc: Justitsministeriet;rigsadvokaten@ankl.dk;kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk
;mail@politiklagemyndigheden.dk;SAK@ankl.dk;tme002@politi.dk;

Hejsa

Jeg skal hermed indgive en formel klage i den groteske hestesag med journalnumre 1900-89110-00060-17 og 1900-89110-00001-18. Klagen er både en klage over politiets dispositioner såvel som klage over grove sagsbehandlingsfejl, manglende overholdelse af officialprincippet, politiets lovbrud og tilsidesættelse af enhver form for retssikkerhed.

I relation til sagen er der yderligere journalnummer 1900-83979-00111-17, som understreger yderligere fejl i sagen fra specialanklager Maria C. Jepsen, da denne del af sagen slet ikke har været inddraget i den helhedsvurdering, som politiet i henhold til loven har pligt til at foretage.

Denne sag og politiets fremgangsmåde er så grotesk, at jeg har politianmeldt specialanklager Maria C. Jepsen d. 16-01-2018 18:39 for bl.a. deltagelse i den offentlige forfølgelse af min person samt korruption. Jeg kan se, at jeg har glemt at medtage overtrædelse af dyreværnslovens § 21, stk. 2 i anmeldelsen.

I forvejen er der flere andre politianmeldte betjente fra samme anklagemyndighed såvel som en række politianmeldte dommere fra retten i Næstved, som i årevis har deltaget i den offentlige forfølgelse af min person, hvilket jeg forgæves har søgt om hjælp til.

Når man kigger på den måde, som hesteerstatningssagen er behandlet i retten i Næstved, hvor dommeren ligeledes er politianmeldt, så er det tydeligt, at hestesagen hos politiet er en rævekage imellem anklagemyndigheden og retten i Næstved.

Jeg friholder politibetjent Tina Mertz i denne forbindelse.

Jeg har tidligere på grund af flere uregelmæssige hændelser hos politiet søgt rigsadvokaten om at blive overført til en anden politikreds. Denne anmodning er for nyligt blevet genfremsendt i lyset af denne groteske hestesag m.fl.

Formalia m.m.

Der er en række formalia, som politiet ikke har overholdt i denne sag.

1. Tidspunktet for fremsendelse af påbud af d. 8-12 er først fremsendt d. 14-12-17, hvilket forrykker klageadgangen

2. Det forrykker også i forhold til, at politiet allerede d. 22-12 fjernede hestene – igen under et besøg hvor jeg ikke kunne være til stede

3. Det fremgår, at hestene er afhændet inden sidste brev fra anklagemyndigheden, som er af d. 15-1-18

4. Dette forrykker ligeledes klagefristen samt muligheden for at anfægte de mange grove fejl fra politiet

5. I henhold til journalnummer 1900-83979-00111-17 fremsendte jeg d. 21-11-17 en politianmeldelse med righoldig billeddokumentation, som skulle have været både gennemgået og inddraget i henholdsvis pålæg, kontroltilsyn og efterfølgende fjernelse af hestene. Dette har politiet aldrig gjort og det er denne del af partshøringen, der aldrig har fundet sted, så der er stadig ikke lavet en helhedsvurdering

6. Den 15-1-18 fremsender specialanklager Maria C. Jepsen oplysninger om, at hun allerede d. 12-1-18 har afhændet hestene til anden side. I brevet af samme dato fremgår det, at specialanklager Maria C. Jepsen end ikke har skrevet korrekte datoer på i sagen.

7. Anklagemyndigheden var bekendt med, at der i den specielle situation var søgt Fødevarestyrelsen om midlertidig dispensation fra hestelovens § 19 jf. mail af d. 16-12-17

8. Jeg henviser til, at jeg d. 16-1-18 modtager oplysninger om, at hestene allerede er afhændet. Jf. nedenstående klip fra min blog, fremgår det af dialog med Tina Mertz d. 4-1-18, at jeg snarest får skriftlig besked – denne tilgår først d. 15-1-18 og hestene er afhændet allerede d. 12-1-18???

9. Politiet havde meget travlt med at lægge fjernelsen af hestene op til jul, hvor jeg ikke kunne anfægte den uretmæssige fjernelse

10. Normalt har man 2 måneder til at indløse politiets beslaglæggelser – her er fristen rykket til 14 dage – oven i købet med en del helligdage mellem jul og nytår.

Manglende hjemmel

Politiet har ageret uden hjemmel i to forhold:

1. Politiet har ikke hjemmel til at nægte mig adgang til at tilse hestene

2. Politiet har ligeledes ikke hjemmel til at forlange en forevist opstaldningskontrakt.

Jeg har flere gange forespurgt, hvor hestene er opstaldet henne, hvorved jeg også har været afskåret fra at undersøge, om det pågældende sted kunne have været et fremtidigt opstaldningssted.

Politiets lovovertrædelser

1. Politiet har overtrådt dyreværnslovens § 21, stk. 2

2. Politiet har på intet tidspunk overholdt officialprincippet

3. Politiet har til dato ikke fået min version af sagen.

Politiet påbød mig yderligere med pålægget at overtræde hestelovens § 13, § 14 og § 14 stk. 2, 1-3.

Da politiet har lavet så grove fejl og hjemmelsoverskridelser er denne sag og den videre transport på politiets regning.

Dokumentation i sagen

I lyset af den årelange offentlige forfølgelse er det desværre i nærværende sag cementeret, at politiet medvirker i den offentlige forfølgelse af min person. Herudover har jeg følgende henvisninger:

1. jeg henviser til min mail af d. 27. november 2017 13:08 - sendt til KOS FP Rigspolitichefens forkontor (kan læses på http://tinamarias.dk/blog/poloff.html)

2. Jeg henviser ligeledes til min mail af July 29, 2015 6:37 - sendt til en række politiinstanser m.fl. (kan læses på http://tinamarias.dk/blog/poloff1.html)

3. Jeg henviser ligeledes til min dokumentation i sagen med 7 båndoptagelser fra selve hestesagen. Hestesagen kan læses og høres i sin helhed på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html – bedst i Explorer.

Jeg fremsender min dokumentation i sagen. CC-modtager får den ikke igen, da den allerede er fremsendt d. 17-1-18. Jeg har indsat seneste korrespondance med politiet nedenfor. Dette er ikke tidligere fremsendt til cc-modtagere.

Såfremt politiet ikke åbner op for en korrekt behandling af sagen og giver adgang til hestene, skal jeg bede om, at sagen bliver indbragt for retten i Roskilde, da retten i Næstved er inhabil dels grundet omfattende politianmeldelse og dels grundet intensiv offentlig forfølgelse.

Det overgår min forstand, at politiet så åbenlyst vil deltage i den offentlige forfølgelse ...

Mvh.
Tinamaria

Fra http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html:

Mail til politiet

 

Vedr. hestene
10-01-2018 18:48
tme002@politi.dk<tme002@politi.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;Justitsministeriet<jm@jm.dk>;
Cc: René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
post@politiklagemyndigheden.dk<post@politiklagemyndigheden.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;

Hej Tina

Du oplyste d. 4-1-18, at jeg snarest ville få besked på skrift omkring afhændelsen af hestene, som sker på et uretmæssigt og fejlagtigt grundlag ...

Jeg har intet modtaget og jeg har heller ikke som ønsket fået oplyst, hvor hestene befinder sig?

Mvh.
Tinamaria

 

 

 

 

 

16-01-2018 03:42
ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;tme002@politi.dk<tme002@politi.dk>;
Cc: kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;
rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;

Hej Maria

Nu synes jeg ikke, at det er en god ide, at du behandler sagen med alle de fejl, du har lavet – og fortsat laver ...

Da det ikke har været klart og tydeligt tidligere, vil jeg gerne politianmelde dig for korruption og deltagelse i den offentlige forfølgelse af min person – medmindre du og andre i politiet nu vælger at skifte hest?

Efter 12 år kender jeg mine lus på gangen og jeg ved nøjagtig, hvor hvad stammer fra og hvorfor. Politiet, retten m.fl. burde efterhånden kende mig bedre, men jeg ved også, hvor meget der er på spil for jer.

Nu har det jo knebet gevaldigt for politiet at undersøge mine anmeldelser, men en granskning af denne sag vil afsløre, at du har lavet dette stunt med funktionschef Susan Blixenkrone-Møller og dommer Camilla Ljørring og helt sikkert og nogle af de andre anmeldte politifolk. Én ting er sikker – anklagemyndigheden har ikke selvbestaltet lavet dette nummer ...

Alt andet lige vil jeg gerne takke dig for at gøre den offentlige forfølgelse af min person så klar og tydelig, at der ikke længere er noget at være i tvivl om – hvis man kender bare lidt til loven ...

Hvor utroligt det end lyder, så har jeg endnu ikke fremstillet min del af sagen – partshøring i overensstemmelse med officialprincippet – og det hverken mundtligt eller skriftligt.

I skrivelsen af d. 4-1 (vedhæftet) henviser du til tre mails og i mailen af d. 18-12 skrev jeg netop, at “Af hensyn til hestene og min retssikkerhed skal jeg opfordre til, at man kun aflægger besøg, når jeg selv er til stede, så ikke misforståelser og andet grimt kan finde sted”. Som du ved, fjernede du hestene d. 22-12-17, uden at jeg havde været hørt ved hverken første eller andet besøg, hvor jeg reelt ingen af gangene fik mulighed for at deltage.

I forhold til dit brev af d. 4-1 og d. 15-1 (vedhæftet) er der sket et positivt energiskifte, så lad os tage den derfra.

I henhold til dit brev af d. 15-1 så er det sådan, at politiet har lavet en række graverende fejl alene i hestesagen og jeg har allerede informeret om, at på dén konto er hestene opstaldet på politiets regning incl. transport til og fra det sted, de nu befinder sig. Når det er afklaret, hvem som står bag dette stunt med hestene, har politiet også et sted at rette kravet til.

Der er derfor ikke nogen heste, der skal afhændes – hverken salg eller aflivning. Det er tværtimod undertegnede, der skal have oplyst, hvor de er opstaldet, så jeg kan aflægge dem et besøg, da politiet på intet tidspunkt har haft hjemmel til at nægte mig adgang til at tilse dem.

Hvor længe de skal være opstaldet for politiets regning, afhænger af, hvor stor velvilje og samarbejdsvilje, der er fra de forskellige myndigheder og hvor hurtigt sager og økonomiske omstændigheder bliver løst.

Jeg kan videre oplyse, at jeg fik påbuddet d. 8-12 og ikke d. 14-12, som du skriver. Fra d. 8 til d. 16 var hestene på stald i henhold til påbuddet, men da Thomas Lind dels afkoblede strømmen i stalden og den lakterende hoppe tabte appetitten grundet den stærkt skimmelramte stald, besluttede jeg at varetage hestenes helbred og lukke dem på fold, imens jeg søgte materialer til læskure. Samtidig søgte jeg Fødevarestyrelsen om midlertidig dispensation. Politiet/anklagemyndigheden blev informeret om begge dele jf. mails og jf. min blog http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html hvor der også er 7 båndoptagelser m.m. fra forløbet med politiet.

Det er ikke politiets opgave at tage stilling til, hvorvidt jeg har noget eller ikke noget at gøre hos Thomas Lind. Såfremt politiet mener, det er en opgave, der henhører herunder, har politiet pligt til at sætte sig ind i begge sider af en sag, inden man tager stilling til noget som helst. Dette skete hverken i forbindelse med påbuddet eller med fjernelsen af hestene.

Nu ved retten i Næstved, at jeg ikke kan give fremmøde så tidligt og det er en af grundene til, at jeg ved, at retten er involveret i dette stunt.

Det fremgår endvidere af mine båndoptagelser, at politiet allerede inden kontrolbesøget havde besluttet, at hestene skulle fjernes. Dette fremgår bl.a. af dyrlægerapporten fra Maria Kaup, som har vurderet hestene transportegnet. Et andet forhold som viser, at beslutningen var taget allerede forinden, ligger til grund i, at politiet fjernede hestene først og allerede havde fjernet dem, før politiet spurgte, om jeg havde overholdt pålægget ...

Hestene var ikke udsat for unødig lidelse – det var de af det påtvungne ophold i stalden – endda med lyset frakoblet og med endnu en dør spærret af, så der heller ikke kunne luftes ud i den skimmelramte stald. Derudover var foldene slet ikke i så dårlig stand som fremstillet – se mine billeder på http://tinamarias.dk/blog/folde.html, der er taget efter, at politiet tog hestene. De to dyrlæger foruden veterinærsygeplejersken er heller ikke enige omkring huldvurderingen af hestene jf. http://tinamarias.dk/blog/huld.html, hvor billederne er taget d. 8-12.

Et andet forhold man skal vurdere, før man kan sige, om det var uforsvarligt at lade dem gå ude, er vejrliget på daværende tidspunkt og det var ganske mildt. Igen er vi ude i en samlet vurdering, som politiet ikke har foretaget – objektivt i hvert fald. Meget havde set anderledes ud, hvis politiet havde ventet på min del af forklaringen.

I og med at Thomas Lind kræver fuld betaling, er det i juridisk forstand ret beset hans ansvar at sørge for ly og læ, men da situationen er lidt speget for både ham og jeg, er der også etiske og moralske spørgsmål inde over.

Nu er det ikke nogen hemmelighed, at retten i Næstved har et horn i siden på mig og den politianmeldte dommer har helt ubegrundet bremset erstatningssagen, selvom der ikke var belæg for det og det har bl.a. haft indflydelse på, at hestene ikke var flyttet. Det betyder, at politiet på to yderligere forkerte grundlag har frataget mig hestene.

I min mail af 03-01-2018 02:57 fremgår det klart og tydeligt, at jeg gerne vil have aktindsigt i denne sag, men jeg skal gerne lægge vejen forbi. Nu foretog jeg en anmeldelse af Thomas Lind d. 21-11-17, som du meget hurtigt afviste, selvom materialet krævede en forklaring og uddybning. Det samme gælder dommer Camilla Ljørring og politianklager Rune T. Jensen. Såfremt Rune T. Jensen vil udlevere den nægtede aktindsigt, skal jeg gerne tilbagekalde min anmeldelse af ham. Jeg kan få begge aktindsigter ved samme lejlighed.
Såfremt det er nødvendigt at gå videre med sagen, vil jeg foreslå, at du indbringer sagen for retten i Roskilde, da retten i Næstved er inhabil af flere årsager. Jeg har sat rigspolitiet på cc. Det vil være yderligere befordrende for sagen, at mit erstatningskrav imod Thomas Lind rykkes over i retten i Roskilde og at det uretmæssige advokatpålæg ophæves, så jeg selv kan føre sagen.

Når jeg afhenter aktindsigt d. 16-1 hos politiet, vil jeg meget gerne drikke en kop kaffe med Tina Merch og have oplyst, hvor hestene befinder sig. Jeg vil samtidig gerne have en snak med flere af jer om, hvad der skal ske med de politimæssige forhold, der er behov for en undersøgelse af – herunder flere forhold jf. min seneste side på http://tinamarias.dk/blog/sagsskema.html, som jeg er i gang med at uddybe med omfattende dokumentation.

I er nødt til at inddrage mig, hvis jeg skal være jer behjælpelig og I kommer ikke udenom at foretage undersøgelser af de meget grove forhold, jeg i flere år har været udsat for.

Ombudsmandens afløser, rigsadvokaten, statsadvokaten i København, DUP er ligeledes sat cc på. Såfremt Næstved politi heller ikke denne gang ønsker at være behjælpelig med de politimæssige undersøgelser, må jeg igen søge rigsadvokaten om at blive overført til en habil politikreds.

Mvh.
Tinamaria

 

Vedr. uretmæssig afhænding af hestene og dækkener
16-01-2018 18:06
tme002@politi.dk<tme002@politi.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;jrk@seges.dk<jrk@seges.dk>;

Hej Tina

Da jeg efter telefonsamtale med specialanklager Maria C. Jepsen på politigården i Næstved i dag kan forstå, at hestene er afhændet til anden side, skal jeg høre, hvor og hvornår jeg kan få dækkenerne udleveret?

Jeg forsøgte at ringe til dig, imens jeg alligevel var i Næstved, men du svarede ikke.

Jeg gør opmærksom på, at Seges/Landskontoret for heste er informeret om, at politiet har fjernet hestene på et uretmæssigt grundlag, hvorfor hestene ikke uden lige kan ejerskiftes, da det juridiske grundlag for at fjerne dem ikke har været i orden - for ikke at tale om det etiske og moralske jf. båndoptagelser m.m. på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html og det generelle forløb med offentlig forfølgelse igennem flere år jf. http://tinamarias.dk/blog/sagsskema.html og http://tinamarias.dk/blog/sager.html.

Lad mig vide, hvornår vi kan mødes eller oplys, om dækkenerne kan sendes til mig?

Mvh.
Tinamaria

 

Dette er et meget godt eksempel på, hvorfor vi ikke lever i et demokrati ...
På trods af klageadgang har politiet afhændet hestene inden klagefristens udløb ...

 
 
 

VS: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAK-2018-3100202-3 [Ref.nr.=c30971e7bb3845278d7b74260ecb4743]
25-01-2018 10:31
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;

Emne: VS: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAK-2018-3100202-3

 
 

Vedr. SAK-2018-3100202-3
25-01-2018 23:57
SAK@ankl.dk<SAK@ANKL.DK>;

Hej Anja

Tak for svar

Under hensynstagen til den lange sagsbehandlingstid vil jeg høre, om du vil være behjælpelig med, at jeg får adgang til hestene, da politiet ikke har hjemmel at nægte mig adgang hertil?

Politiet har lavet flere grove fejl, har fjernet dem på et forkert grundlag og har ikke overholdt formalia, ligesom der ligger en anden og meget grim agenda bag den måde, politiet er kørt frem på (politianmeldte politifolk i politikredsen og politianmeldte dommere i retskredsen).

Jeg ved godt, at dyr indenfor systemet er tingsliggjorte, men der er altså tale om dyr med følelser og politiet har fjernet dem på et uretmæssigt grundlag.

Politiet oplyser godt nok, at de er afhændet til anden side, men jeg ved, at de stadig er i politiets varetægt.

Jeg ved ikke, om du har modtaget båndoptagelserne og mine kommentarer? Måske er det en ide at afholde et møde eller tage en telefonisk snak, så jeg er sikker på, at du får de korrekte oplysninger?

Jeg har nedenfor kopieret korte facts i sagen og på grund af sagens grovhed og den manglende hjælp hos politiet til at få undersøgt og komme fri af den offentlige forfølgelse, jeg kan dokumentere i så rigelige mængder og som politiet selv deltager i, har jeg oprettet en side til vores dialog på http://tinamarias.dk/blog/dialogstatsadvokat.html

Mvh.
Tinamaria

* Jeg mistede en hingst d. 7-1-17, hvor fem hingste, to hopper og et hoppeføl blev lukket sammen grundet forsømmelser fra min staldejer (myndigheder kan ikke udelukkes i den sag, hvilket rettens og politiets fremgangsmåde i denne sag bekræfter)

* Jeg indbragte erstatningssagen for retten i Roskilde, da retten i Næstved er inhabil - bl.a. på grund af flere politianmeldte dommere samt års offentlig forfølgelse i retten, som i 2014 uretmæssigt gjorde min søn og jeg hjemløse

* Den uretmæssigt påførte hjemløshed fra retten i Næstved var årsagen til, at jeg igen måtte have hestene opstaldet ude i byen

* Min staldejer gav på toppen af skaden en opsigelse trods kendskab til, at det ville kræve midler at løse den påførte skade såvel som opsigelsen grundet hingstehold

* Sagen røg tilbage i retten i Næstved, hvor dommeren udelukkede mig fra retsmødet som sagsøger og gav et advokatpålæg, inden sagen overhovedet kom for (advokatpålæg er rettens måde at bremse en sag)

* Et væld af chikanerier imod hestene og deres sikkerhed begyndte, da jeg ikke havde fundet anden opstaldning trods ihærdige anstrengelser. Politiet og Dyrenes Beskyttelse blev kontaktet for at få hjælp til chikanerierne

* Chikanerierne indebar endnu en sammenlukning af hingstene, som kunne have haft fatal udgang

* Min staldejer bestilte en fogedudsættelse af hestene, men trak sagen tilbage, da han blev bekendt med de økonomiske konsekvenser

* Retten i Næstved havde sat en erklæret inhabil funktionschef på fogedudsættelsen, hvorfor hestene blev tilmeldt en demonstration

* Dommeren fra hesteerstatningssagen i retten i Næstved blev politianmeldt sammen med en politianklager fra Næstved politi

* Da der kom føl, gik Hestens Værn ind og undersøgte føllet - uden hjemmel og uden tilladelse. Dette gør Hestens Værn ikke uden at have rygdækning fra myndigheder

* Dyrenes Beskyttelse ringede kort efter og pålagde mig at løse et problem, som reelt var min staldejers ansvarsområde

* Min staldejer lod det gå ud over føllet samt lukkede en shetlænder på langt græs med risiko for forfangenhed og sammenlukning med hingstene igen, hvorfor jeg efter måneders chikanerier politianmeldte ham

* Politiet fik med anmeldelsen en righoldig billedrapport samt undersøgelser og prøveresulater af skimmelsvamp

* Politiet kom efter en lille uge, lavede et kontroltilsyn med en dyrlæge og udstedte et påbud. Politiet har pligt til at undersøge tingene, inden de udsteder påbud, så det var politiets første overtrædelse af dyreværnslovens § 21, stk. 2

* Politiet overtræder igen dyreværnslovens § 21, stk. 2, da de havde fjernet hestene uden overhovedet at tale med mig

* Hverken før, under eller efter hestesagen hørte politiet til min version af sagen, hvilket overtræder officialprincippet (politiets og myndigheders pligt til at sagsoplyse korrekt)

* Fra første kontrolbesøg var der lodret uenighed i huldvurderingen af hestene imellem undertegnede, en veterinærsygeplejerske og dyrlægen. Veterinærsygeplejersken havde fulgt hestene siden skaden i januar og hun var rystet over, at politiet ikke lavede en helhedsvurdering eller inddrog mig - se billeder af hestenes huld samme dag som kontrolbesøget

* Jeg fulgte politiets påbud og lukkede hestene på stald om natten, selvom stalden var stærkt skimmelramt, hvilket politiet satte sig overhørig og aldrig fik udpeget grundet udelukkelse fra kontroltilsyn

* Min staldejer frakoblede lyset i stalden, så hestene fik meget lidt lys, da jeg først kunne være fremme mellem middag og tidlig eftermiddag

* Min staldejer afspærrede endnu en dør i stalden, hvorved det ikke var muligt at lufte ud i den helbredsskadelige stald

* Efter 8 dage på stald om natten tabte den lakterende hoppe appetitten grundet skimmelsvamp og manglende lys, hvorfor jeg igen lukkede hestene på døgnfold, da de andre også var påvirkede

* Politiet blev informeret om, at hestene igen var lukket på døgnfold, samt at jeg forsøgte at finde anden løsning med hestene, hvorfor også Fødevarestyrelsen var søgt om dispensation for læskur grundet det milde vejr

* Politiet lagde igen andet kontrolbesøg, hvor jeg ikke kunne være til stede (retten er bekendt med, at jeg ikke kan give tidligt fremmøde)

* Politianklageren udtaler, at jeg havde udtalt mig under båndoptagelsen d. 11-12. Båndoptagelsen afslører det modsatte.

* Politiet fjernede hestene uden at høre, om jeg havde overholdt påbudet

* Det fremgår af båndoptagelsen d. 22-12, at fjernelsen af hestene var en beslutning fra den politianmeldte anklagemyndighed

* På trods af klageadgang og fejl i denne har politiet afhændet hestene inden klagefristens udløb ...

* Politiet havde ikke hjemmel til at nægte mig at tilse hestene

* Politiet havde heller ikke hjemmel til at opkræve opstaldningskontrakt for at udlevere hestene

* Netop kravet om en opstaldningskontrakt viser, at sagen handler om noget andet og at retten i Næstved er involveret i sagen

* Ændringer i dyreværnsloven i 2017 betyder, at politiet ikke længere behøver en retskendelse, hvilket er den eneste årsag til, at politiet kan aflægge besøg og kontrol - uden at ejer er til stede - og dermed fratage andre deres heste, selvom de hverken er hørt i sagen eller har haft deltaget i politiets besøg.

* Funktionschefen i retten i Næstved er kendt for at fratage andre deres heste, når hun har et horn i siden på dem ...

* Samme funktionschef gjorde uretmæssigt min søn og jeg hjemløse i 2014

* Samme funktionschef forfølger også andre mennesker, hun føler sig "forulempet" af

* Hestesagen er et konkret eksempel på den offentlige forfølgelse, som har flere andre lag

 
Forstå de dybere lag af hestesagen og hvad der ligger bag - klik her
 

Tilføjelse til SAK-2018-3100202-3
26-01-2018 00:53
SAK@ankl.dk<SAK@ANKL.DK>;

Hej igen

Jeg glemte at gøre opmærksom på det tredje journalnummer i sagen, som vedrører og hører til de to andre – nemlig journalnummer 1900-83979-00111-17.

Mvh.
Tinamaria

 

Vedr. SAK-2018-3100202-3
08-02-2018 21:48
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hej Anja

Jeg skal hermed anmode om et møde med dig af følgende årsager:

1) Jeg sidder med en aktindsigt fra politiet, som på flere punkter viser sig at være behæftet med flere grove fejl, end dem der i forvejen er.

2) Sagen er nu så omfattende, at hvis du skal have en ærlig chance for at finde hoved og hale i den, vil det kræve en mundtlig gennemgang.

3) Jeg har d.d. talt med landbetjenten, som jeg søgte hjælp hos til at få åbnet den spærrede aktindsigt fra politiet.

4) Aktindsigten har vist sig at være mangelfuld og jeg vil gerne sikre mig, at du har det korrekte materiale.

5) Da jeg alligevel var hos politiet, søgte jeg råd og hjælp omkring den offentlige forfølgelse – betjenten kunne ikke rumme, hvad jeg fortalte.

6) Du skal kende det bagvedliggende forløb for til fulde at forstå, hvor grotesk hele hestesagen er.

Mødet bliver ikke optaget fra min side, men det vil være en fordel at optage det, da jeg kommer til at give mange informationer.

Hvornår har du mulighed for at mødes? Mødet vil tage nogle timer og jeg kan bedst eftermiddag.

Mvh.
Tinamaria

 

Vedr. SAK-2018-3100202-3 (aktindsigt i politiets journalnr. 1900-89110-00060-17
07-03-2018 03:19
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hej igen

Jeg kan desværre ikke maile aktindsigten fra politiet, så den skal downloades fra http://tinamarias.dk/download18.html.

Mvh.
Tinamaria

 

Vedr. SAK-2018-3100202-3 (aktindsigt i politiets journalnr. 1900-89110-00060-17)
07-03-2018 02:52
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Videresendt http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html - omfattende svar til statsadvokaten med gennemgang af aktindsigt og løgne fra politiet, anmelderne og min staldejer - åbner i et nyt vindue

 

Vedr. SAK-2018-3100202-3
14-03-2018 20:33
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hejsa

Jeg har et svar på vej til dig, men da jeg kan se, at politiet også har løjet for dig, vil jeg gerne bede om at få en kopi af udtalelsen fra politiet.

Jeg har fået at vide, at der er aktindsigt undervejs fra politiet, så jeg vil sætte pris på, at jeg hurtigt modtager kopien af udtalelsen, så jeg kan besvare din henvendelse af d. 9-3-18.

Mvh.
Tinamaria

 

VS: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAK-2018-3100202-3 [Ref.nr.=678e2e5327684d8aa4414166cab76c03]
15-03-2018 14:49
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;

Emne: VS: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAK-2018-3100202-3

 
Vedhæftet:
 
 
 
 
 

Fælles orientering - handling efterlyses
22-03-2018 20:13
Justitsministeriet;SAK@ankl.dk;rigsadvokaten@ankl.dk;mail@politiklagemyndigheden.dk;post@ombudsmanden.dk

Hejsa

Jeg tager lige en fælles orientering

I har alle vidst besked om den stærkt kritisable hestesag siden 22-12-17. Ingen af jer har handlet på trods af klokkeklare ulovligheder ...

I modtog alle båndoptagelserne med politiet d. 19-1-18 og kunne både læse og høre, at der var noget rivende galt.

Jeg modtog en bevidst fejlkodet aktindsigt fra politiet, som giver indblik i, at både politiet, anklagemyndigheden, min staldejer og de tre anmeldere dokumenteret har løjet. Mine kommentarer til aktindsigten kan læses på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html og politiet, min staldejer og anmelderne er selvfølgelig kontaktet forud for offentliggørelsen af aktindsigten og mine kommentarer.

Jeg er bekendt med, at en inhabil advokaturchef har været inde over hestesagen og været med i beslutningen om, at jeg uretmæssigt skulle fratages hestene over hals og hoved og uden at overholde formalia.

Det er således ubestridt, at hestene skal tilbage til mig, da hele sagen fra ende til anden er så fejlbehæftet, at det skriger til himlen ...

Det lugter derfor også langt væk af deltagelse fra retten i Næstved, når man endnu ikke har fremsendt sagen til min forsvarsadvokat, da politiet har været så dumme at sigte mig i sagen ...

Den beskikkede advokat fik besked om sagen allerede midt i januar og indtil videre har retten i Næstved været over en måned om at lave en ombeskikkelse, som endnu ikke er omsat i praksis, så min forsvarsadvokat kan handle i sagen.

På trods af at politiet d. 18-12 fik skriftlig besked og anmodning om en navngiven advokat i sagen, hvilket blev gentaget d. 22-12, reagerede politiet først på min anmodning d. 11-1-18, hvor min frist for indløsning af hestene udløb d. 3-1. Politiet glemte i øvrigt også lige at informere mig om retten til ikke at udtale mig samt om retten til en advokat allerede d. 8-12 og henover samtalerne med politiet i december måned ...

Politiet gav mig i strid med praksis kun 14 dage til at indløse hestene, hvor man normalt har to måneder ... Politiet har heller ikke som normal praksis solgt hestene på auktion til højestebydende, for så skulle de jo vente de to fulde måneder, hvorved jeg havde ekstra tid at løbe på med at indløse hestene.

Politiet har heller ikke overholdt andre formalia i sagen og har foruden de andre groteske forhold i sagen heller ikke indsendt min klage over deres påbud.

Jeg kan oplyse, at politiet har solgt 8 heste for en totalpris kr. 8.000 + moms, hvilket taler helt for sig selv. Politiet nægtede at udlevere hestene, da jeg havde fundet et sted til dem, men agendaen var jo også at forsøge at ramme mig ved ulovligt at fratage mig hestene, fordi jeg har tilladt mig at politianmelde en række dommere, politifolk m.fl. for korruption og offentlig forfølgelse.

Jeg har kendskab til, at to af hingstene er blevet kastreret. Om de sidste to er blevet kastreret, er uvist. På trods af hestenes nære bånd til hinanden er de spredt for alle vinde.

Hvad politiet, anklagemyndigheden og retten i Næstved har lavet omkring hestene, er intet mindre end dyremishandling. Jeg er bedøvende ligeglad med, hvem af jer der trækker i nødbremsen, men jeg synes, at I skal begynde at tænke i skadesbegrænsning og tænke på både dyrene og de mennesker der har købt hestene. Jo længere tid de har hestene, jo gladere bliver de også for dem og jo sværere bliver det at give slip på dem. Bedækningssæsonen er også begyndt og da købere er i god tro, kan mit erstatningskrav imod politiet og staten for denne svinestreg medføre yderligere omkostninger, hvis hopperne bliver bedækket.

Jeg synes, at I skal se at få de heste tilbage til mig, inden skaden vokser yderligere og så tager vi resten bagefter.

Status myndigheder

1) Justitsministeriet har overhovedet ikke forholdt sig til nogen som helst del af hestesagen ...

2) Statsadvokaten i SAK-2018-3100202-3 er på vej ud af sagen, som skulle være til behandling hos DUP, hvilket jeg intet har hørt om og ej heller er kontaktet herom. Jeg har svar undervejs til statsadvokaten, hvor politiets aktindsigt indgår.

3) Jeg afventer svar fra statsadvokaten i København i SAK-2017-3100210-2.

4) Jeg fik et udenomssvar fra rigsadvokaten i går i RA-2017-3100214-133, som har indhentet udtalelse fra politikredsen angående inhabilitet i forhold til overførsel til en habil politikreds. Jeg har svar på vej.

5) Jeg har svar på vej til ombudsmanden, som har været forsinket af en del skrivelser og gennemgang af aktindsigter.

6) På trods af anmodning og rykkere til Skat har jeg endnu ikke modtaget aktindsigt, på trods af at Skat har vidst besked siden december. Er der nogen, der vil rykke?

7) Hvem af jer vil være behjælpelig med, at jeg får aktindsigt i mine anmeldelser til politiet i perioden 2014-2017, som politiet fortsat nægter aktindsigt i?

Hvis I tror, at tingene foregår efter bogen i retten i Næstved, så vil jeg bede jer om at kigge på dette dokument, som klokkeklart viser, at der foregår noget i retten, som ikke tåler dagens lys, da man som bekendt ikke kan søge aktindsigt i præsidentjournalen. Notatet er i forbindelse med den kritisable fogedudsættelse tilbage i 2014 og viser, hvorfor der er behov for og hold i min anmodning om at blive overført til en habil retskreds:

Den offentlige forfølgelse er meget reel og kræver en politimæssig efterforskning, hvilket politiet indtil videre har spændt ben for ... Der er ligeledes spændt ben for, at jeg kan skifte til en habil retskreds.

Da landbetjenten hjalp mig med den kodede aktindsigt fra politiet, søgte jeg råd til den offentlige forfølgelse med deltagelse fra politiet og retten. Han stoppede mig efter en halv time, da han ikke kunne rumme at høre om flere grove systemsvigt – også i lyset af at han ikke var i en position, hvor han reelt kunne hjælp mig som politimand, hvilket han ellers gerne ville.

Jeg skal bede om at få lov til at gennemgå mit forløb og mine anmeldelser med en fra politiet i en anden politikreds, som jeg har tillid til.

Jeg iler med svar til jer, der mangler og jeg vil gerne i kontakt med sagsbehandleren i DUP og høre status på sagen.

Mvh.
Tinamaria

 
Vedr. j.nr. SAK-2018-3100202-3
09-04-2018 23:28
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;
Cc: Justitsministeriet;post@politiklagemyndigheden.dk;post@ombudsmanden.dk;kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk;rigsadvokaten@ankl.dk;

Hejsa

Jeg skal beklage forsinkelsen, som skyldes, at jeg skulle udarbejde en del materiale og afvente samme Smiley

Ventetiden har imidlertid ikke været forgæves, da det har givet klarhed over, hvilken sag der er blevet sendt til statsadvokaten af politiet, men den er åbenbart heller ikke korrekt fremsendt ...

Jeg har haft undret mig over, at statsadvokaten blev sat på sagen og ikke rigspolitiet, men rigspolitiet deltager i forvejen i den offentlige forfølgelse, hvilket fremgår af den tidligere fremsendte dialog med rigspolitiet af d. 27-11-17 på http://tinamarias.dk/blog/poloff.html, foruden de udeblevne reaktioner i hestesagen.  

I henhold til retsplejelovens § 101, stk. 2 fører statsadvokaten tilsyn med politidirektørernes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne.

I denne sag er der nok behov for at få afklaret, om politidirektøren og anklagemyndigheden er identiske eller om anklagemyndigheden har opereret på egen hånd? I henhold til flere af dyreværnslovens paragraffer er det nemlig politidirektøren, der skal træffe de pågældende afgørelser. Denne afklaring vil afgøre, hvorvidt det er statsadvokaten, som helt eller delvis skal behandle sagen eller om den udelukkende henhører under det påfaldende tavse DUP ...

Jeg ved fra dyreværnsforeninger, at det ikke er sådan lige til at tvangsfrakende hesteejere deres dyr og at der går en længerevarende proces forud – herunder at 1) hestene skal forblive i politiets varetægt, indtil sagen har været for en dommer, 2) politiet må ikke af hænde hestene, før sagen har været for en dommer. Endelig er der regler om at opbevare politiets beslaglæggelser i to måneder, inden de må sælges på auktion. Hestene blev end ikke solgt på auktion, men i huj og hast til den absolut lavestbydende og endda uden orden i formalia og klager til flere politiinstanser.

ALT er overtrådt i min sag og belyser så smukt den offentlige forfølgelse, der ligger bag, hvor politiet end ikke har overholdt officialprincippet, har løjet, lavet lovbrud og ageret på et forkert grundlag jf. den fremsendte aktindsigt af d. 7-3-18, hvor der foruden alle fejlene og lovbrud fra politiet tillige er tale om tre anmeldere og en staldejer, som også lyver. Hvad enten det er DUP eller statsadvokaten, der skal behandle sagen, så er der flere højst ureglementerede forhold i denne sag.

Som jeg ser det, er forvirringen opstået, fordi der både er tale om:

1) afviste politianmeldelser uden efterforskning eller gennemgang af anmeldelse i journalnummer 1900-83979-00111-17 fremsendt d. 8-12-17 fra specialanklager Maria C. Jepsen, (vedhæftet)

2) politiets påbud i 1900-89110-00060-17 givet d. 8-12 og fremsendt d. 14-12,

3) sigtelse for overtrædelse af påbud, som ikke var korrekt baseret fra politiets side

4) afhændelse af heste som endnu ikke har været fremsendt eller behandlet af hverken retten eller rigspolitiet

5) klager og anmeldelser af Maria C. Jepsen og Tina Mertz

 

Hvis anklagemyndigheden er identisk med politidirektøren, så er det også politidirektøren, som ikke har sendt mine klager over dels påbud, over uretmæssigt frakendelse og salg af hestene videre til rigspolitiet, som jeg i øvrigt selv orienterede og klagede til d. 18-12-17, 3-1-18, 16-1-18, 17-1-18 og 19-1-18 – uden reaktion. Igen er vi ude i en afklaring af, om det er politidirektøren, anklagemyndigheden eller rigspolitiet, som er ansvarlig, at rigspolitiet endnu ikke har forholdt sig til noget som helst og som blev fremsendt allerede d. 18-12-17?

Jeg kan yderligere oplyse, at der har været en inhabil advokaturchef på sagen og i henhold til forvaltningslovens § 3:

Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

Advokaturchef Michael Boolsen har både en personlig interesse, foruden at han er bekendt med, at jeg har belastende båndoptagelser med politiinspektør Kim Kliver, har fanget politikommissær Kurt G. Nielsen i lodrette løgne og bevisforvanskelse, foruden at jeg har fanget flere af kredsens politifolk og politianklagere i løgn, pligtforsømmelser, lovbrud og offentlig forfølgelse. At advokaturchef Michael Boolsen har været på sagen fremgår af båndoptagelsen på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html, hvor jeg laver en kritisk gennemgang af den anden aktindsigt i hestesagen fra politiet.

Et andet forhold som også skal afklares, er, hvem der fører tilsyn med rigspolitiet? Rigspolitiet har hverken reageret på klagen over påbuddet af d. 8-12 og 14-12, fjernelsen af hestene og heller ikke på afhændelsen af hestene eller nogle af de andre henvendelser.

Og hvem fører tilsyn med DUP, som også deltager i den offentlige forfølgelse og dels har blåstemplet, at politikommissæren har løjet og lavet bevisforvanskelse (DUP-2013-342-0527, DUP-2013-316-0253) og har yderligere godtgjort, at politiet ikke skulle efterforske min anmeldelse af en række myndigheder for korruption og offentlig forfølgelse af d. 6-3-17 (DUP-2017-313-0726). Anmeldelsen blev oprindeligt sendt til ombudsmanden, da jeg gentagne gange havde oplevet, at politiet trods grove forhold ikke reagerede på mine veldokumenterede anmeldelser, hvilket skyldes, at politiet også deltager i forfølgelsen. Dette kommer ligeledes klart og tydeligt til udtryk i hestesagen.

Maria C. Jepsens skrivelse til statsadvokaten af d. 31-1-18 giver således også indblik i, at hun udtaler sig om et anklageskrift, som i sagens natur ikke hører hjemme under statsadvokaten. Jeg oplever, at det handler om vildledning, når Maria C. Jepsen skulle have fremsendt den vedhæftede afgørelse, men det bevidner igen, at der ikke er styr på ret meget i politikredsen.

Med mine erfaringer med aktindsigternes mangelfuldhed fra politiet er det nok tvivlsomt, at politiet har givet statsadvokaten fuld aktindsigt i samtlige sagernes forhold – jeg har ikke engang selv modtaget et eneste billeder fra d. 22-12-17, hvilket i dokumentationsøjemed må siges at være særdeles kritisabelt, da politiet påstår noget, de end ikke kan dokumentere ...

De to aktindsigter fra politiet og mine kommentarer hertil kan hentes, ses og høres på henholdsvis http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html og http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html.  Jeg er dybt rystet over omfanget af løgn, lovbrud og korruption hos politiet og tilsynsmyndigheder.

Jeg opdaterer http://tinamarias.dk/blog/dialogstatsadvokat.html med nærværende materiale. Såfremt der er indsigelser heri, kontakt mig da hurtigst muligt, da det ikke har været tydeligt, at der selvfølgelig er mulighed for at komme med indsigelser såvel som kommentarer.

Mvh.
Tinamaria 

 
Vedhæftet:
 
 
 

Re: Vedr. j.nr. SAK-2018-3100202-3
24-04-2018 17:18
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hej igen

DUP turde ikke træffe en afgørelse i henhold til sagens realiteter og omfattende dokumentation, så jeg indbringer hermed DUPs afgørelse af d.d., som er vedhæftet.

Mvh.
Tinamaria

 

 

Vedhæftet:

 
 
 
 
Læs også dialogen med rigsadvokaten
 
Læs også dialogen med den særlige klageret om hestedommeren
 
Læs også dialogen med ombudsmanden
 
Undervejs - dialog med DUP
 
Den offentlige forfølgelse i retten
 
Til hestesagen
 
Tilbage til bloggen
 
Til status
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk