Tinamarias Blog - påduttet forsvarsadvokat ...

 
 
Her kan du læse om den påduttede forsvarsadvokat og dialogen med retten i Næstved ...
 

Retten i Næstved ville pludselig pådutte mig en forsvarsadvokat, selvom jeg havde sagt, at jeg selv ville føre straffesagen imod mig, hvilket man i henhold til loven har ret til.

Retten i Næstved var bare ikke begejstret for, at jeg havde lavet en vidneindkaldelse, som ville få nogle af de dybereliggende motiver og agendaer frem i hestesagen, straffesagen og statens hestetyveri ...

Retten var heller ikke glade for udsigten til, at jeg ville stille flere politifolk, dommere m.fl. spørgsmål under strafansvar. Særligt statsadvokaten i København og DUP - Den uafhængige politiklagemyndighed, som har lavet så grelle fejl og pligtforsømmelser ville man gerne bremse i at blive udspurgt ...

Endelig var der også anmelderne og min staldejer, som jeg kan anskueliggøre har talt usandt ...

 
 

Vedr. sag nr. 55080
01-08-2018 16:01
mesk@advodan.dk<mesk@advodan.dk>;

Hejsa

Tak for henvendelsen af d. 26-7-18

Da jeg anser mig selv for at være fuldt kapabel til at føre straffesagen imod mig og har meddelt retten i Næstved dette, ser jeg ingen grund til at ændre herpå eller at skulle ud i diskussioner og uenigheder omkring sagens førelse

Jeg er klar over, at retten i Næstved er presset og vil hindre vidneføring, fremlæggelse af dokumentation m.m. og herved hindre, at sagens dybere sammenhæng kommer frem i lyset.

Jeg fører straffesagen online i et forsøg på at sikre mig bare en smule retssikkerhed og der er allerede flere ugler i mosen hos både politiet og retskredsen. Der ligger et stort og kompliceret forløb bag, som jeg ubetinget er den bedste til at navigere rundt i på den mest hensigtsmæssige måde. Jeg ville skulle bruge rigtig meget tid på at sætte dig ind i tingene og det er der ingen grund til, da jeg har styr på sagens fakta og dokumentation, som blot skal fremlægges i retten/på nettet. Du skal selvfølgelig være velkommen til at følge sagen fra http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt, hvis det skulle have din personlige interesse.

Jeg ville i øvrigt aldrig vælge en advokat fra samme rets- og politikreds Jeg har lagt dit brev og vores dialog på http://www.tinamarias.dk/blog/paaduttetforsvarsadvokat. Såfremt du har indsigelser herimod eller ønsker sløring, giv mig da snarest muligt besked.

Mvh.
Tinamaria

 
 

Vedr. SS-1-472/2018
01-08-2018 16:18
´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;
Cc: ssj-Anklagemyndig@politi.dk;Justitsministeriet<jm@jm.dk>;René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;post@ombudsmanden.dk;
Folketingets Oplysning<folketinget@ft.dk>;aaja.larsen@ft.dk<aaja.larsen@ft.dk>;karsten.honge@ft.dk<karsten.honge@ft.dk>;
zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;
josephine.fock@ft.dk<josephine.fock@ft.dk>;soren.sondergaard@ft.dk<soren.sondergaard@ft.dk>;
rune.lund@ft.dk<rune.lund@ft.dk>;kaare.dybvad@ft.dk<kaare.dybvad@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;
rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;
mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;lars.aslan.rasmussen@ft.dk<lars.aslan.rasmussen@ft.dk>;
simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;naser.khader@ft.dk<naser.khader@ft.dk>;
christina.egelund@ft.dk<christina.egelund@ft.dk>;henrik.dahl@ft.dk<henrik.dahl@ft.dk>;
michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;carl.holst@ft.dk<carl.holst@ft.dk>;mads.fuglede@ft.dk<mads.fuglede@ft.dk>;
britt.bager@ft.dk<britt.bager@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;
lise.bech@ft.dk<lise.bech@ft.dk>;per.norhave@ft.dk<per.norhave@ft.dk>;hans.skibby@ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;
susanne.eilersen@ft.dk<susanne.eilersen@ft.dk>;peter.kofod.poulsen@ft.dk<peter.kofod.poulsen@ft.dk>;
dfamgn@ft.dk<dfamgn@ft.dk>;postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;dfpksekr@ft.dk<dfpksekr@ft.dk>;
center@humanrights.dk<center@humanrights.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;
poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;
nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>;
radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;
sekretariatet@transparency.dk<sekretariatet@transparency.dk>;

Hejsa

Jeg skal hermed takke for tilbudet om en forsvarsadvokat i straffesagen imod mig. Jeg har dog tidligere meddelt retten, at jeg selv fører sagen, da jeg har fuldt check på sagens fakta og dokumentation og er den bedste til at navigere rundt.

Jeg er klar over, at retten er under pres og blot vil hindre både vidneføring og fremlæggelse af dokumentation. Jeg henviser til retsplejeloven:


§ 259. Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv.

At give mig et advokatpålæg vil kun yderligere være selvmord, men jeg ved jo, at det er rettens måde at bremse en sag på ... I har selv skabt et problem, hvor I hverken vil være en del af løsningen af problemet eller vedkende jer selve problemet.

Jeg gør opmærksom på, at retten i Næstved i forvejen i sagen har overtrådt retsplejeloven:

§ 843 a. Retten skal fremme enhver sag med den hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og tillader. Hovedforhandlingen skal så vidt muligt berammes inden for 2 uger fra anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten og til et sådant tidspunkt, at sagen kan gennemføres inden for rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet, skal hovedforhandlingen gennemføres hurtigst muligt.

Stk. 2. Det påhviler anklagemyndigheden og forsvareren at tilrettelægge deres virke på en sådan måde, at sagen kan gennemføres inden for rimelig tid.

Der er snart gået 9 måneder, uden at sagen har været for retten ...


Jeg henviser til retplejelovens § 896, stk. 6:

Retten bestemmer, om vidner straks skal indkaldes, og om der skal træffes andre foranstaltninger med hensyn til bevisførelse. Ved tiltaltes møde i retten skal tiltalte have lejlighed til at angive de beviser, som tiltalte ønsker at føre.

Jeg henviser ligeledes til retsplejelovens § 898, stk. 2:

Nægter tiltalte sig skyldig, eller tilstår tiltalte kun delvis det forhold, der er rejst tiltalte for, eller finder retten det i øvrigt nødvendigt, føres bevis i sagen. Er tiltalte uden forsvarer, skal retten undersøge, om yderligere oplysninger bør tilvejebringes, og give tiltalte lejlighed til at komme med anmodninger om sagens behandling.

Jeg forstår derfor ikke rettens benspænd? Skyldes det bevisets stilling og/eller at I ikke vil risikere, at der er nogen, som taler sandt i retten? Jeg skal bede retten redegøre for, hvilke vidner retten modsætter sig at indkalde og baggrunden herfor? Som oplyst tidligere er der nogle, som kan besvare mine spørgsmål skriftligt under strafansvar i stedet for at give fremmøde. Hvilken interesse har retten i at nægte mig dette? Der er trods alt afsat fem timer til hovedforhandlingen ... Uanset om det er med eller uden forsvarsadvokat, så vil det være de samme vidner, der skal indkaldes, så jeg skal bede retten ophøre med sin umyndiggørende behandling.

Jeg fremsender/offentliggører straffesagens indledning på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenindledning i en selvstændig mail og nærværende dialog på http://www.tinamarias.dk/blog/paaduttetforsvarsadvokat. Måske fremstår vidneindkaldelse m.m. tydeligere under min indledning af straffesagen. Jeg kan yderligere oplyse, at straffesagen bliver sendt til rigtig mange advokatfirmaer, skoler, institutioner og mange andre steder - herunder Facebook-grupper, bogbloggere m.fl., som kan følge sagen fra http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt

Der er jo en grund til, at I vil nægte mig at føre sagen, nægte mig at indkalde meget relevante vidner, for I ved jo, hvilken dokumentation jeg har og hvad der med stor sandsynlighed bliver fremlagt til retsmødet. Det er bl.a. derfor, I vil pålægge mig en forsvarsadvokat, jeg slet ikke har brug for, men han skal bruges til at styre udenom dokumentation, vidner og fremlæggelser, men uanset hvad så kommer sandheden frem om alt det her.

En anden mulighed er også, at retten og anklagemyndigheden stikker hovederne sammen og meget hurtigt genovervejer situationen. Det mindste onde for jer vil være, at anklagemyndigheden frafalder sigtelsen, aflyser retsmødet, erkender at der er sket fejl og så kan jeg i stedet udarbejde en erstatningsopgørelse med en advokat, som er det eneste, jeg skal bruge en advokat til, når retten har fældet dom om, at hestene skal returneres, da de er uretmæssigt frataget. Herved slipper I for at føre den farceagtige straffesag og den ene del af hestesagen er løst. Hesteerstatningssagen står så tilbage og skal løses på en eller anden måde samt nogle andre fejlbehandlede sager.

Jeg fremsender løbende bilag til straffesagen, men jeg skal hurtigt have besked, hvis anklagemyndigheden frafalder sagen og der i stedet skal udarbejdes erstatning m.m. Denne kan dog først endelig udfærdiges, når den sidste hest er returneret, da hestenes tilstand også skal vurderes i henhold til den endelige erstatningsopgørelse.

Mvh.
Tinamaria

 
 

SV: Vedr. sag nr. 55080
10-08-2018 16:25
'tinamaria@vindingforlag.dk'<tinamaria@vindingforlag.dk>;

Din mail har været forelagt retten, der fastholder beskikkelsen af mig, da retten har givet dig et pålæg om, at du skal have beskikket en advokat. Du bedes således kontakte mig for en drøftelse af sagen.

Du skriver, at du ikke kan have  tillid til en advokat med forsvarer beskikkelse fra Næstved retskreds. I den forbindelse står det dig frit at vælge en advokat udenfor retskredsen. Hvis det er dit ønske, bedes du oplyse mig navnet på pågældende, ligesom advokaten skal sende mig en mail, hvor det bekræftes, at man vil lade sig beskikke. 

Med venlig hilsen
Steen Djurtoft
Advokat (H) - Partner - Attorney at law

ADVODAN Slagelse overholder reglerne om persondata. Vi henviser til vores persondatapolitik. Link til persondata

ADVODAN Slagelse
Ndr. Ringgade 70C ∙ 4200 Slagelse
Tlf: 5786 4600 ∙ Direkte: 5786 4640 ∙ Mobil: 5786 4640
CVR nr: 21356530 ∙ Kontonr: 4343 0006007120
www.advodan.dk ∙ Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
Se også huldvurdering
 
Se uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe
 
Billeder af foldene
 
Skaden i januar 2017
 
Til hestesagen
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
 
tinamaria[@]vindingforlag.dk